top of page
51662371_1902544619874002_53851465654321

51662371_1902544619874002_53851465654321

IMG_0009

IMG_0009

w644 (1)

w644 (1)

w644

w644

IMG_0981_1

IMG_0981_1

DSCF1513_1

DSCF1513_1

IMG_1097

IMG_1097

E9728557-21

E9728557-21

            วัดชูจิตธรรมาราม ตั้งอยู่ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรซึ่งมาจากทุกภาคของประเทศ เริ่มเปิดรับพระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา นักธรรมตรี โท เอก และศึกษาภาษาบาลี มาตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นมา

             มีพระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษา ณ สถานที่แห่งนี้ ระยะเวลา ๓๒ ปี มีจำนวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป พระภิกษุสามเณรเหล่านี้ ได้สำเร็จการศึกษา เป็นจำนวนมากได้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนาและประเทศชาติเป็นเอนกอนันต์ จนเป็นที่รู้จักดีในวงการพระศาสนาตลอดถึงต่างประเทศ วัดชูจิตธรรมารามนี้ นายฉบับ นางสงวน ชูจิตารมย์ ได้ถวายที่ดินจำนวน ๕ แปลง ๆ ละ ๓๖ ไร่เศษ รวม ๑๘๕ ไร่ ตั้งอยู่ ๒ ตำบล คือตำบลชะแมบและตำบลสนับทึบ แด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก (อุฎฺฐายีมหาเถร)วัดมกุฏกษัตริยาราม ในปี ๒๕๑๓ต่อมาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร (สมณศักดิ์ขณะนี้) ทรงวางเสาเอก เริ่มก่อสร้างสถานศึกษาก่อนตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา จัดตั้งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ เรียกว่าวิทยาลัยสงฆ์วังน้อย เปิดรับพระภิกษุสามเณรมาเข้ามาศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๓๒ ปีมาแล้วปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้ก่อสร้างหอสวดมนต์ อาคารเรียน หอพัก และโรงครัวด้วยไม้เบญจพรรณ ฝากั้นด้วยหญ้าแฝก หลังคามุงด้วยหญ้าแฝก ได้ใช้มาเป็นระยะเวลา ๓ ปีก็หมดสภาพ

             วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสร็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนถาวร ๓ ชั้น กว้าง ๙ เมตร ยาว ๖๘ เมตร ซึ่งคุณชิน โสภณพนิช คุณชัยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศบริจาคทรัพย์และดำเนินการก่อสร้างซึ่งก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และเริ่มก่อสร้างที่พักกุฏิอาจารย์ และโรงครัวเป็นการถาวรตามลำดับ

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารเรียน โสภณพานิช-เหลืองอมรเลิศ และในศกเดียวกันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสิราชฯสยามบรมราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระนามาภิไธยเป็นนามวิทยาลัยสงฆ์วังน้อยว่า มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กับพระราชทานอักษรพระนามาภิไธยย่อว่า มวก. และ พุทธสุภาษิตว่า วชิรูปมจิตฺโตสิยา (พึงเป็นผู้มีจิตแกร่งประดุจเพชร)
             พ.ศ. ๒๕๒๐ เริ่มสร้างหอฉัน พร้อมโรงครัว เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร โดยได้ทุนจากการให้บูชาพระสมเด็จนางพระยา สก.๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ

             พระภิกษุสามเณรเพิ่มขึ้นตามลำดับ ผู้บริหารหาทุนมาปรับปรุงสถานที่ และสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารถาวร เพิ่มขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกัน มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๔๘ มีทั้งสิ้นกว่า ๔๐รายการ เพื่อรองรับพระภิกษุสามเณรมาจากทุกภาคของประเทศ ซึ่งมียอดสูงสุด ๑,๑๐๐ รูป ทั้งหอพัก ทั้งโรงอาหาร กุฏิพักอาจารย์ ต้องสร้างเพิ่มขึ้นตามลำดับ และค่าอาหารเช้า-เพล ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ตั้งแต่ข้าวสารวันละ ครึ่งกระสอบถึงวันละ ๕ กระสอบ
             งบประมาณค่าก่อสร้าง ได้จากการบริจาคของพุทธศาสนิกชนทั่วไป การก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหมดตลอดถึงปรับปรุงสถานที่ และวัสดุครุภัณฑ์ได้จากศรัทธาประชาชนทั้งสิ้น มีมูลค่ากว่า ๑๕๐ ล้านบาท
ส่วนค่าใช้จ่าย ครู อาจาย์ และเจ้าหน้าที่ได้รับงบประมาณจากสภาการศึกษาฯ บ้าง จากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งจากมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กรมการศาสนาเดิม) และต่อมาทางราชการตราพระราชบัญญัติมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ อยู่ในกำกับของรัฐ ประกาศใช้วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ดังนั้น มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยาเขตแห่งที่ ๑ ใน ๗ แห่งของมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนระดับปรัญญาตรีมาแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงได้รับงบประมาณเป็นเงินเดือนครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากทางราชการ ส่วนค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้จากศรัทธาประชาชน
             เมื่อพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาเป็นจำนวนมาก คณะผู้บริหาร พิจารณาเห็นว่า ควรที่จะดำเนินขออนุญาตสร้างวัด และตั้งวัดในพระพุทธศาสนา และได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีชื่อว่า วัดชูจิตธรรมาราม เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ถวายที่ดิน โดยใช้นามสกุล ๒ ท่านต่อกันว่า ชูจิตธรรมาราม และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแต่ปี ๒๕๒๕ ทางคณะสงฆ์จึงตั้งสมเด็จพระญาณวโรดมวัดเทพศิรินราวาส รักษาการเจ้าอาวาส
คุณนายสงวน ชูจิตารมย์ ได้นำเงินขึ้นทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพระราชทานให้สร้างอุโบสถ จึงกราบทูลท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วัดราชบพิธ เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ต่อจากนั้น จึงทำการก่อสร้างอุโบสถ ขนาดกว้าง ๓๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร ๒ ชั้นๆบนเป็นองค์อุโบสถ ขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร เป็นอาคารศิลปะประยุกต์ ชั้นล่างเป็นห้องสมุด สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๓๐ ล้านบาทเสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์ และถวายผ้าพระกฐิน
พ.ศ. ๒๕๑๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน
พ.ศ. ๒๕๑๙ สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนสิริโสภาพรรณวดี เสด็จถวายผ้าพระกฐิน
พ.ศ. ๒๕๒๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯทรงเปิดอาคารเรียน ทรงวางศิลาฤกษ์ตึกอำนวยการ มวก.
พ.ศ. ๒๕๒๐ สมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลยโสภาคย์เสด็จถวายผ้าพระกฐิน
พ.ศ. ๒๕๒๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน และทรงเปิดสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร
พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามบรมราชกุมาร เสด็จฯเยี่ยมและทรงอัญเชิญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช ประดิษฐานภายในซุ้ม
พ.ศ.๒๕๒๗ ถึง ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินทุกปีตลอดมาและปี๒๕๔๘ เสด็จฯวันที่ ๓ พฤศจิกายน
– วัดชูจิตธรรมาราม เป็นวัดที่มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษามากที่สุด ระยะ ๕ ปี ที่ผ่านมามีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษามากถึงปีละ ๑,๐๐๐ รูป

bottom of page