top of page
  • Facebook - วงกลมสีขาว
joel-filipe-pfX-GsJMtDY-unsplash.jpg

อ่านบทความผลงานนักเรียนนักศึกษาที่นี้

Follow Us

mvkschool

Education 4.0
Book
Monk
วิสัยทัศ
ผู้นําในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคม
เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตสํานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
2. นักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นําทางด้านวิชาการและสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา

  • White Facebook Icon
พันธกิจ

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงทางด้านการจัดการศึกษา การบริหารจัดการภายในและบุคลากร
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียน รู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ที่อยู่

วัดชูจิตธรรมาราม 57/ หมู่ 1

ถ. พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 

รหัสไปรษณีย์  13170

  • White Facebook Icon

ธรรมะสวัสดี

ข่าวประชาสัมพันธ์
161127404_3685647831563663_4472330793777

เปิดรับสมัครนักเรียนปี64แล้ว ง่ายๆเพียง2ขั้้นตอน

1. กรอกรายละเอียด

2. ยืนยันการสมัคร

Email : novicenop@gamail.com ,                    WatchujitWS@gmail.com 

bottom of page